SolarSpring GmbH, Freiburg, 2010: UF-System prototyp 250 l/h