2010_SolarSpring_SolarPurificationaSolarSpring GmbH, Freiburg, 2010: UV-System prototyp 1.000 l/h